IMG_2928

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Igennem de senere år er manglen på praktikpladser vokset eksplosivt – i dag mangler over 11000 unge en praktikplads i en virksomhed, og af dem har over 6500 unge heller ikke en skolepraktikplads – det betyder, at flere tusinder unge bliver frataget muligheden for at færdiggøre deres uddannelse.

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, 65.000 unge har mistet jobbet under krisen, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Det danske arbejdsmarked har ændret sig gennem de seneste årtier, og i dag er der kamp om de ufaglærte arbejdspladser. Denne tendens ser ikke ud til at stilne af, og fremover vil der være mange flere ufaglærte, end der er brug for på det danske arbejdsmarked.

Størstedelen af de titusindvis af arbejdspladser, som er forsvundet under krisen, er ufaglærte arbejdspladser. Derfor har vi som samfund en forpligtigelse til at sørge for, at alle har muligheden for at gennemføre en uddannelse. Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Hvis der ikke var noget frafald på erhvervsuddannel-serne, var denne målsætning faktisk opfyldt. Manglende uddannelse af den danske ungdom må og skal ikke være på grund af manglen på praktikpladser.

Stor forskel på brancherne
Siden krisen satte ind, er arbejdsløsheden især taget til blandt unge og ufaglærte, og i en tid hvor det bliver vanskeligere for ufaglærte at få job, virker det paradoksalt, at der er en udpræget mangel på praktikpladser. Der må tages et fælles ansvar fra såvel offentlige som private aktører. Det er ikke bare dyrt for de unge at falde fra deres uddannelse, men det er ligeledes dyrt for samfundet, da det drejer sig om vores fremtidige vækst og velstand.

Nye beregninger foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der er stor forskel på hvor alvorligt de forskellige brancher tager deres praktikansvar. Ved hjælp af meget detaljerede registeroplysninger er det undersøgt hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsan-svaret ved at have ansat en elev fra en erhvervsuddannelse.

Som det fremgår af figuren, så er der flest bygge- og anlægsvirksomheder, der har lærlinge – det har knap hver anden virksomhed i denne branche. Derimod er det kun lidt mere end hver femte virksomhed inden for privat service, der har en lærling ansat. Inden for industrien er det over to tredjedele af virksomhederne, der ikke har en læring.

I gennemsnit er det kun knap hver tredje danske virksomhed, der er med til at uddanne fremtidens tømrere, mekanikere og kontorassistenter.

Potentiale i virksomhederne
Enstørre kortlægning af virksomhedernes praktikansvar viser, at mens de mindste virksomheder, der har under 10 ansatte, i gennemsnit har 4 lærlinge for hver 100 ansatte, så er der kun 2 lærlinge pr. 100 ansatte i de allerstørste virksomheder. Det vidner om, at de små virksomheder tager et dobbelt så stort praktikpladsansvar som de store. Ser man på elevkvoten i forhold til faglærte, så er der stadig samme tendens, omend den er mindre udtalt. De mindste virksomheder tager næsten 6 elever pr. 100 faglærte, mens de store virksomheder tager knap 5 elever pr. 100 faglærte.

Endvidere viser det sig, at københavnske virksomheder i mindre grad tager lærlinge, mens jyske virksomheder i gennemsnit tager et større ansvar.

Gennemgangen af hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret, viser, at der er et potentiale i at få løst praktikpladsproblemet i virksomhederne. Når små virksomheder er bedre til at tage lærlinge, så punkterer det myten om, at det er for svært og bureaukratisk at have lærlinge. Små virksomheder har ikke HR-afdelinger, men den vilje der skal til for at tage del i uddannelsesansvaret.

Tallene punkterer ligeledes myten om, at det er krisen, der kan forklare den store praktikpladsmangel, idet det er i de jyske virksomheder, hvor krisen alt andet lige har ramt hårdere end i København, at man tager det største praktikpladsansvar.

55.000 virksomheder deltager i undersøgelsen, men kun 15.000 havde mindst én lærling ansat i 2010. Dermed viser tallene med al tydelighed, at det er muligt at løse praktikpladsmanglen, hvis flere virksomheder tager del i ansvaret.

Tab for samfundet
Uddannelse er en guldrandet investering både for den enkelte og for samfundet. Derfor er det helt afgørende, at de danske virksomheder er sig deres ansvar bevidst. På længere sigt er det jo netop de danske virksomheder, som kommer til at mangle den uddannede arbejdskraft.

Det er således ikke kun den enkelte elev, der taber på praktikpladsmanglen. Samfundet kan se frem til mindre vækst og velstand og deraf mindre i skatteindtægter og flere udgifter til overførsler, fordi de unge enten må udskyde færdiggørelsen af uddannelsen, eller fordi de slet ikke får uddannelsen. Problemet med de manglende praktikpladser er, at rigtig mange unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse, tvinges til at droppe ud, holde pause eller skifte retning, fordi de ikke kan komme videre med uddannelsen uden en praktikplads. Pr. elev, der eksempelvis udskyder sin uddannelse med et år grundet manglende praktikplads, går samfundet glip af næsten 250.000 kr. i tabt velstand. Hvis praktikpladsmanglen medfører, at de unge ikke gennemfører deres uddannelse og i stedet forbliver ufaglærte, koster det samfundet næsten 3 millioner pr. person set over et helt liv.

Den nuværende situation er dermed uholdbar både for de unge og for samfundet. For alle parter – den enkelte elev, virksomhederne og det offentlige – er der således god mening i at sikre, at ingen forlader uddannelsessystemet uden at tage en kompetencegivende uddannelse. Risikoen for, at flere tusinde unge fra hver årgang ender som ufaglærte er simpelthen en risiko, der skal elimineres.

Der må skabes et system, hvor virksomhederne tager et større ansvar end i dag, og hvor bru-gen af skolepraktik inddrages i større vekselvirkning med rigtige praktikpladser. Manglen på uddannet arbejdskraft betyder nemlig, at de virksomheder, der i dag ikke tager del i praktikpladsansvaret, også er dem, der kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ved Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl og Kommunikationschef Mikkel Harboe

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Sociale udfordringer

Piger på klit

Unge bliver stadig mere stressede og utilfredse med livet

Forekomsten af stress er mere end fordoblet, og unge kvinder i 16-24 års alderen er den befolkningsgruppe, som er hårdest ramt. Fore­komsten af søvnproblemer af alle slags er steget voldsomt blandt 10-24-årige børn og unge, og medicinforbruget, særligt forbruget af medicin mod hovedpine, har været i voldsom stigning.

Arbejde

DSC_0098-1

Fastholde ældre medarbejdere

VelfærdsFonden – SPRiNGSTERS deltager som videnressource og inspirator omkring fastholdelse af de ældre medarbejdere i Århus Kommune.

Arbejde

IMG_1838

Udsatte unge har brug for virkelige reformer

Regeringen lægger op til at afskaffe førtidspensionen for unge og satse mere på at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.


Sociale udfordringer

IMG_1112

Månedens udfordring

Hvordan skaber vi motivation og læringslyst blandt unge, så de kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet? Hjælp os med idéer og forslag!

Kultur

Jylland sommer 09 207

Borgerlyst

Nadja Pass vil engagere, involvere og motivere folk, gøre dem nysgerrige, få dem til at se verden på en anden måde og få dem til at tænke nyt.

Arbejde

IMG_4564

Titusindvis af unge er tabt af uddannelsessystemet

Titusindvis af unge står i dag uden for uddannelsessystemet og er aldrig kommet videre end folkeskolen – det er utroligt uheldigt i en tid, hvor uddannelse er et af de allervigtigste kort på hånden for at klare sig på arbejdsmarkedet.


Design

Flasker 059

Sjovt at aflevere affald?

Mange af os afleverer flasker fordi vi får pant for dem. Men hvad med affald der kan genanvendes – f.eks. dåser, plastikbæger og flasker uden pant?

Arbejde

Marts2009 146

Nye jobdesigns

Den nye generation af ældre er en betydelig del af løsningen på de økonomiske og ressource­mæssige udfordringer, mange virksomheder kommer til at stå over for, når de økonomiske kurver vender.

Miljø

havsten

Vandmiljø og naturbeskyttelse

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du hente inspiration til at løse miljømæssige udfordringer.


Uddannelse

IMG_9093

Job til unge er den bedste forretning

En fjerdedel af verdens unge er hverken i job eller under uddannelse. Den enorme ledighed blandt klodens unge udgør den absolut største risiko globalt, vurderer mere end 5.500 ledere fra det private erhvervsliv og den offentlige sektor i årets udgave af “Global Opportunity Report”.

Sociale udfordringer

IMG_5057

Flere unge med et registreret stofmisbrug

Der er sket en stigning i det registrerede antal af borgere med stofmisbrug, især blandt unge i 20′erne. Det viser en ny undersøgelse.

Helbred

IMG_0303

Hvad er socialpsykiatri?

SPRiNGSTERS-VelfærdsFonden er i færd med at etablere et projekt omkring børn i socialpsykiatrien. Men hvad dækker begrebet egentlig over?


Helbred

Tekst

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

Uddannelse

IMG_4496

Et liv uden uddannelse koster millioner i tabt indkomst

At 20 procent ikke får en erhvervsuddannelse betyder, at mange tusinde unge hvert år forlader folkeskolen som ufaglærte, hvilket vil sige, at de står med rigtig dårlige kort på hånden på arbejdsmarkedet.

Arbejde

IMG_0582

Forsker frygter generation af unge langtidsledige

Nye tal viser en stor stigning i antallet af unge under 25 år, der søger kontanthjælp. De er i fare for aldrig at få fodfæste på jobmarkedet, siger arbejdsmarkedsforsker.


Sociale udfordringerUddannelse

IMG_0485

Traumatiske oplevelser med i skoletasken

I flere af vores støttegrupper i naturen oplever vi unge der har forsøgt, at starte på uddannelse flere gange, men som forlader skolen umiddelbart efter studiestart.

Socialt iværksætteri

P1060500

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

Helbred

DSC_0639

Skolebørns-undersøgelse 2010

I 2010 gennemførtes den danske skolebørnsundersøgelse for 8. gang. 5000 elever har i spørgeskemaer svaret på en lang række spørgsmål om sundhed og helbred.


Miljø

DSC_0582-3-397x264

Miljøorganisationer mister medlemmer

Danmarks Naturfredningsforening kan snart fejre 100-år jubilæum, men medlemstallet er faldende. Også WWF kæmper for at holde på medlemmerne, mens Greenpeace fortsætter den opadgående kurve. Organisationerne er for pæne, mener eksperter.

Arbejde

DSC_0102-1

Forringede psyko-sociale forhold på arbejdspladsen

Trivslen på landets arbejdspladser er blevet markant dårligere på en række områder de seneste år.

Sociale udfordringer

Jylland sommer 09 268

Hent velfærdens innovations-katalog

2011 bliver velfærdens skæbneår. Det er budskabet fra Mandag Morgens velfærdspanel.


Kultur

9923295

Roskilde Festival

Foreningen Roskilde Festival, der står bag festivalen, sørger hvert år for, at overskuddet for festivalen går ubeskåret til humanitære og kulturelle formål.

Arbejde

DSC_2325

“Specialisterne”

Virksomheden Specialisterne blev etableret i 2010 af Thorkil Sonne. Hans søn fik i 1999 stillet diagnosen infatil autisme og syntes dømt til et liv uden muligheder.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.


Sociale udfordringer

IMG_8950

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?

Arbejde

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.

Teknologi

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.


Sociale udfordringer

Natbro

Angst hos børn og unge

Mange af de unge vi er i kontakt med oplever angstfænomener. Hos nogle børn bliver angsten så udtalt at den tager magten over barnet og dets pårørende.

Uddannelse

DSC_2788

Unge mænd kommer i klemme

Drengene er bagud i uddannelsessystemet – de får dårligere karakterer og kortere uddannelser. Samtidig forsvinder de ufaglærte job, som de ellers kunne falde tilbage på, med stor hast til udlandet.

Sociale udfordringer

IMG_1209

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.