Natbro

Angst hos børn og unge

Mange af de unge vi er i kontakt med oplever angstfænomener. Hos nogle børn bliver angsten så udtalt at den tager magten over barnet og dets pårørende.

Per Hove Thomsen beskriver her kort forskellige former for angsttilstande. Per Hove Thomsen er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet, har skrevet flere bøger om bl.a. OCD. Han er i færd med aktuelt at skrive ny bog om angst hos børn og unge.

Hos mange børn ser vi i perioder, at de kan være bange for mørke, hunde, tordenvejr, at sove alene eller mange andre ting. Hos større børn og unge (samt hos mange voksne) kender man til at være bange for at skulle møde andre, at blive vurderet og målt af andre (præstationsangst). Disse angstfænomener er generende, men oftest ikke invaliderende og dermed hæmmende for en normal livsudfoldelse.

Når man skal vurdere, om kriterierne for en angsttilstand er til stede hos et barn eller en ung, er det således vigtigt, at se på såvel sværhedsgraden af symptomerne (hvor intense er angstsymptomerne) som varigheden af disse samt se på, om de er normale i forhold til alderen.

Nedenfor vil forskellige former for angsttilstande, som de kan ses hos børn og unge, kort blive beskrevet.

Separationsangst ses hos mindre og større børn. Som navnet antyder, ligger bag denne angst en angst for adskillelse, typisk fra forældrene. Tidligere blev tilstanden kaldt ”skolefobi”, idet separationsangsten oftest betyder, at barnet ikke kan gå i skole. Betegnelsen er dog misvisende, idet der oftest ikke ligger faktorer i skolen, som udløser barnets angst eller som barnet søger at undgå, men at det er adskillelsen fra forældrene, der er det centrale.

Som normalt fænomen optræder separationsangst hos det lille barn, som skal afleveres i vuggestuen eller børnehaven og først efter en indkøringsperiode affinder sig med situationen. En reaktion på adskillelse i form af utryghed og evt. angst er således forventelig. Hos barnet med abnorm separationsangst overstiger denne angst dog, hvad vi ser hos de fleste andre børn.

Angsten varer ved, således at det op i skolealderen er svært for barnet at være adskilt fra en eller begge forældre. Det betyder, at barnet har svært ved at komme i skole, og lykkes det at komme i skole, skal barnet måske uafladeligt ringe hjem for at tjekke, at forældrene har det godt.

Børn med abnorm separationsangst kan beskrive, at der bag deres symptomer ligger en stor angst for, at forældrene skal komme til skade, når barnet ikke er til stede. Barnet selv er ulykkeligt over ikke at kunne komme i skole og kan de fleste aftener have de bedste intentioner om næste dag at skulle derhen. Når dagen oprinder, bliver det umuligt for barnet at komme af sted, fordi angsten bliver for stor.

Hos andre børn kan ses såkaldte specifikke fobier. Fokus for disse fobier kan være angst for insekter, større dyr, vilde dyr, mørke osv. Fobien hos barnet bliver så stor og udtalt, at den kommer til at styre barnets adfærd. Således vil barnet ofte have såkaldt undgåelsesadfærd, hvor han/hun søger at undgå situationer, hvor han/hun kan blive konfronteret med det frygtede objekt.

Hos børn kan man se såkaldt generaliseret angsttilstand. Dette betegner en tilstand, hvor barnet er generelt utrygt og anspændt, evt. har psykosomatiske, kropslige smerter, og hvor det hele tiden gør sig bekymringer om både sig selv og nærtstående. Det medfører en næsten konstant angstfyldt spændingstilstand og påvirker søvnen, koncentrationen og livsglæden.

Andre børn med angst kan have OCD (obsessive compulsive disorder), også kaldet tvangstankesygdom. Ved denne angsttilstand har barnet hovedet fyldt af tvangstanker, som det ikke kan slippe af med. Barnet selv har en erkendelse af, at tankerne er overdrevne, urimelige og måske endda bizarre. Selv om barnet således med sin fornuft kan lægge afstand til tankerne, er det følelsesmæssigt helt i tankernes vold. Tankerne kan indeholde skrækfyldte fantasier om sygdom og død (enten hos barnet selv eller hos nærtstående) eller tanker om, at barnet kan komme til at gøre andre skade eller via forsømmelig adfærd forårsage, at huset brænder eller lignende.

I kølvandet på tvangstanker opstår såkaldte tvangshandlinger, som betegner handlinger, barnet føler sig tvunget til at udføre. Det kan være handlinger i form af uafladelig tjekken af døre, elinstallationer, vandhaner, lys mv. Det kan også være ritualer, som barnet skal udføre for på magisk vis at undgå, at noget katastrofalt skal tilstøde barnet eller familien. Disse tvangstanker kan ganske fylde barnets bevidsthed og være særdeles pinagtige og tvangshandlingerne kan fylde hele dagligdagen, så der ikke levnes meget tid til andre aktiviteter.

Enkelte børn har en angsttilstand, som kaldes selektiv mutisme. Denne relativt sjældne tilstand ses hos børn, som på trods af normal sprogopfattelse og talefunktion ikke taler i specifikke situationer, oftest slet ikke taler uden for hjemmet. Disse børn vil fremstå som tavse, ofte reserverede og afvisende samt socialt isolerede uden for hjemmet, men have normal sprogfunktion og lyst til at tale derhjemme.

Hos unge kan ses symptomer på socialangst. Denne tilstand betegner en overdreven angst for at komme ud blandt andre mennesker, fordi den unge føler sig vurderet af andre. Ofte vil den unge have meget stor bekymring for, om andre vil synes, at han eller hun siger de rigtige ting, gør tingene korrekt osv. Det kan i sidste instans betyde, at den unge gradvist holder op med at komme ud blandt andre, kan have svært ved at komme i skole og ikke deltager i sociale aktiviteter.

Hvad kan man gøre for at hjælpe børn og unge med angst?
Det væsentligste princip i behandlingen af angst er at ”lære at gå imod angsten”. Dette lyder absolut meget lettere end det i virkeligheden er. Den bedst dokumenterede form for terapi til angst hos såvel børn, unge som voksne er såkaldt kognitiv adfærdsterapi.

Den kognitive terapi går ud på at søge at ændre de tanker om katastrofe, som barnet er fyldt af. Adfærdsterapien går ud på gradvist at øve sig i at gøre de ting, som man er bange for (fx at træne i at gå ud blandt andre, at øve sig i at være i situationer, som ellers ville udløse tvangstanker, at gradvist træne barnet i at adskilles fra sine forældre osv.).

Hos mindre børn vil man lægge vægten primært på de adfærdsterapeutiske teknikker, mens man med stigende alder kan inddrage mere af den kognitive terapi. Mange unge kan have hjælp af gruppebehandling og herunder selvhjælpsgrupper, hvor man kan støtte hinanden i at gøre ting, som er vanskelige og angstfremkaldende. De fleste børn kan hjælpes ganske betragteligt ved kognitiv adfærdsterapi.

Endvidere har bestemte former for medicin vist at kunne hjælpe på nogle af angsttilstandene, også hos børn og unge, således er de såkaldte SSRI-præparater (antidepressiva) effektive i behandlingen af OCD, men det har også vist sig, at de har effekt ved meget svære former for socialangst og selektiv mutisme.

 

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Kultur

Jylland sommer 09 207

Borgerlyst

Nadja Pass vil engagere, involvere og motivere folk, gøre dem nysgerrige, få dem til at se verden på en anden måde og få dem til at tænke nyt.

Socialt iværksætteri

P1000535

Ældres Velfærd: Nyt site

SPRiNGSTERS VelfærdsFonden har oprettet ”Ældres Velfærd”, hvor vi vil arbejde med at udløse de ressourcer, der ligger i at rigtig mange af de ældre gerne vil bidrage til at løse sociale og miljømæssige udfordringer i samfundet.

Uddannelse

IMG_1127

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.


Socialt iværksætteri

largest

Man Wants To Beautify New York With Dumpster Gardens

Most folks would not be happy if they walked outside one morning and found a dumpster full of dirt and vegetal matter in front of their home. But then again, most folks don’t live in the concrete desert of New York, where any spot of green is a welcome sight.

Arbejde

IMG_2336

Private virksomheder hjælper svage ledige igang

Det nytter, når private virksomheder giver svage ledige en chance på arbejdspladserne. Det viser ny rapport, om virksomhedsrettede indsatser, dvs. indsatser, hvor de ledige deltager i hverdagen på en arbejdsplads.

Sociale udfordringer

DSC_0591-3

Ensomme ældre

I takt med, at der kommer stadig flere danskere over 65 år, stiger også det faktiske antal ensomme. Derfor er der grund til at øge opmærksomheden på problemet.


Socialt iværksætteri

spiral fra udfordring til løsning_artikel

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

Helbred

IMG_0425

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.


Sociale udfordringer

IMG_2919

186.000 unge uden for job eller uddannelse

Det svarer til hver sjette i unge dansker. Mere end tre-fjerdedele af de unge, der hverken er i job eller under uddannelse, har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Uddannelse

DSC_0496

Nye paradigmer om uddannelse

Sir Ken Robinson har arbejdet gennem 20 år i det engelske uddannelsessystem.

Arbejde

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.


Miljø

havsten

Vandmiljø og naturbeskyttelse

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du hente inspiration til at løse miljømæssige udfordringer.

Socialt iværksætteri

DSC_0597-1

Dansk forsker med fokus på social innovation

I denne video kan du se ham give et en god definition på emnet.

Arbejde

Marts2009 146

Nye jobdesigns

Den nye generation af ældre er en betydelig del af løsningen på de økonomiske og ressource­mæssige udfordringer, mange virksomheder kommer til at stå over for, når de økonomiske kurver vender.


Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?

Socialt iværksætteri

RollespilSP

Fonden vil samarbejde med Rollespilsfabrikken

Rollespil i naturen med troldmænd, riddere, orker og elverfolk er blevet en udbredt leg blandt børn og unge.

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.


Socialt iværksætteri

99

Naturens positive effekt

Danmark burde anvende forskningsresultaterne fra Sverige samt NaturCompagniets erfaring, og se at komme i gang med f.eks. Naturterapi. Effekten herved er ekstrem positiv, og så er den helt uden bivirkninger!

Design

Boligfælleskabet på tagdækkervej i Hammel

Spiserobot

Borgere med fysisk handicap bliver mere selvhjulpne med spiserobot.

Arbejde

IMG_0582

Forsker frygter generation af unge langtidsledige

Nye tal viser en stor stigning i antallet af unge under 25 år, der søger kontanthjælp. De er i fare for aldrig at få fodfæste på jobmarkedet, siger arbejdsmarkedsforsker.


Uddannelse

DSC_2788

Unge mænd kommer i klemme

Drengene er bagud i uddannelsessystemet – de får dårligere karakterer og kortere uddannelser. Samtidig forsvinder de ufaglærte job, som de ellers kunne falde tilbage på, med stor hast til udlandet.

Socialt iværksætteri

IMG_3863

Fonden arrangerer “Træningslejr” i naturen

Fonden vil skabe muligheder for, og bidrage til, at flere børn og unge kommer ud i naturen – ikke kun de sårbare. Vi tror på den simple cyklus baseret på den idé, at hvis vi kan få dem derud vil de elske at komme tilbage igen.

Kultur

9923295

Roskilde Festival

Foreningen Roskilde Festival, der står bag festivalen, sørger hvert år for, at overskuddet for festivalen går ubeskåret til humanitære og kulturelle formål.


Helbred

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Helbred

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.

Socialt iværksætteri

Pige med kamera

Spørgeskema undersøgelse

Vi ønsker, at komme tættere på hvad der kan motivere flere børn og unge til at deltage i vores aktiviteter, og komme ud i naturen.


Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Sociale udfordringer

Piger på klit

Unge bliver stadig mere stressede og utilfredse med livet

Forekomsten af stress er mere end fordoblet, og unge kvinder i 16-24 års alderen er den befolkningsgruppe, som er hårdest ramt. Fore­komsten af søvnproblemer af alle slags er steget voldsomt blandt 10-24-årige børn og unge, og medicinforbruget, særligt forbruget af medicin mod hovedpine, har været i voldsom stigning.